Plan działalności Koła Łowieckiego „Knieja Olsztyn”

na rok gospodarczy 2016/2017

Zarząd koła stosownie do postanowień statutu PZŁ § 64 ust. 3 i 4 opracował i uchwalił w dniu 8.05.2015 r. plan działalności koła na rok gospodarczy 2016/2017.

Realizację tego planu umożliwi wykonanie zadań, określonych w zatwierdzonych rocznych planach łowieckich dla obwodów łowieckich dzierżawionych przez koło.

Plan uwzględnia również uchwały Walnego Zgromadzenia członków koła podjęte w dniu 23.04.2016 r.

I

Likwiduje się zespoły do zagospodarowania obwodów łowieckich.

Ustala się wykaz prac i osoby zwolnione z opłat na rzecz zagospodarowania łowiska;

Seniorzy koła – powyżej 70 roku

Zarząd Koła – wykonywanie obowiązków wg kompetencji, zgodnych ze Statutem PZŁ § 65.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – realizacja § 70 Statutu PZŁ.

Gospodarz Domku Myśliwskiego – (S. Górecki) – nadzór nad przestrzeganiem „Regulaminu Porządkowego Korzystania z Domku Wichrowskiego”, dbanie o porządek i ład w domku oraz jego obrębie, wykaszanie trawy, wycięcie krzewów.

Obsługa i udostępnianie samochodów do polowań zbiorowych – Spirydowicz J., Parol J.

Strażnicy Łowieccy – (Górecki S., Wagner M., Górecki K., Pełszyk T.) – wykonywanie swoich obowiązków wg zakresu czynności Strażnika Łowieckiego zgodnie z art. 40, pkt. 1 ustawy Prawo Łowieckie.

Odpowiedzialny za poletka łowieckie – (K. Wojsiat, T. Pełszyk) – kontrola i uprawa poletek rolnych i łowieckich. Pomoc przy zakupie i magazynowaniu pasz na okres zimowy.

Zespół Szacujący Szkody Łowieckie – (T. Walczak, W. Wierzbicki, W. Iwaszko, W. Kościński, Trusiak J.) – szacowanie szkód, uzgodnienia z rolnikami sposobu ograniczenia szkód.

Odpowiedzialny za polowania dewizowe – (K. Brzeziński) – przygotowanie łowiska tj. wykonanie nęcisk, przygotowanie wybranych ambon, ścieżek dojścia itp. Organizacja polowań zbiorowych komercyjnych, przygotowanie miotów, naganiaczy i cateringu.

Kronikarz – (W. Bezuch) – wykonanie kroniki koła w formie pisemnej, odtworzenie historii koła od 1963 r., bieżąca aktualizacja strony internetowej.

Prowadzenie działalności oświatowej, informacyjnej, spotkania w szkołach, podwyższanie świadomości dzieci i młodzieży na temat zwyczajów łowieckich itp. – T. Tokarczyk, W. Bezuch.

II

Zarząd Koła powołuje 4 strażników łowieckich;

– Obw. 109 – Kol. M. Wagner i Kol. S. Górecki

– Obw. 141 – Kol. K. Górecki i Kol. T. Pełszyk

III

Uprawa poletek łowieckich, gromadzenie paszy i kontrola urządzeń łowieckich będzie wykonywane staraniem Zarządu.

IV

W roku gospodarczym 2016/2017 obowiązywać będzie dotychczasowy system, częściowego rekompensowania kosztów pozyskania zwierzyny grubej:

  1. Za tusze zwierzyny grubej nie trofealnej dostarczane do wskazanego przez zarząd punktu skupu i zakwalifikowane w I klasie przysługuje 20% wartości zdanej tuszy.

  2. Za tusze samców zwierzyny płowej zakwalifikowane w I klasie rekompensata wynosi 10% wartości zdanej tuszy.

  3. Za tusze zdane i zakwalifikowane do II klasy i poza normą z powodu źle ulokowanej kuli, rekompensatę obniża się odpowiednio do 10% lub 5% wartości zdanej tuszy.

  4. Za tusze zwierzyny pozyskanej na polowaniach zbiorowych myśliwi nie otrzymują rekompensaty.

V

Zgodnie z zasadami etyki myśliwskiej i gospodarności, obowiązuje skuteczne dochodzenie postrzałków zwierzyny grubej. Postrzelenie rokujące dojście zranionej sztuki należy zgłaszać łowczemu, lub podłowczemu, lub strażnikom łowieckim w celu otrzymania stosownej pomocy.

VI

Myśliwy raz w sezonie łowieckim może pobrać tuszę jednego dzika za odpłatnością 1,50 zł/kg ważony w punkcie skupu oraz co czwartą strzeloną przez siebie sztukę jelenia w cenie 3, 00 zł/kg.

Zamiar pobrania tuszy na użytek własny musi być bezwzględnie uzgodniony z łowczym lub podłowczym koła, dopiero zbadana i zważona może być wydana z punktu skupu.

Naruszenie tych zasad będzie skutkowało wstrzymaniem odstrzału indywidualnego

VII

Polowanie indywidualne jest wykonywane w celu pozyskania zwierzyny, której gatunek, liczbę sztuk oraz opis określa upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego zwane potocznie odstrzałem. Odstrzał indywidualny innej sztuki lub liczby sztuk niż myśliwy posiada w zezwoleniu jest poważnym wykroczeniem, a w przypadkach rażących przestępstwem łowieckim.

VIII

Zobowiązuje się myśliwych do zgłaszania strzelonej zwierzyny trofealnej telefonicznie lub sms-em do łowczego (tel. 605 325 343) w ciągu 4 godzin od wykonania odstrzału w celach ewidencyjnych.

IX

W sezonie łowieckim 2016/2017 będą prowadzone przez łowczego 2 książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym; jedna dla obwodu 141 i druga dla obwodu 109.

X

Warunki odpłatności za komercyjne polowania indywidualne i zbiorowe reguluje cennik, którego tekst jest udostępniony na stronie internetowej koła. www.kniejaolsztyn.pl

XI

Przypomina się o obowiązku corocznego przestrzeliwania broni. Do dnia 31.05.2016 r. należy dostarczyć zaświadczenie łowczemu. W przypadku nie dostarczenia zaświadczenia Zarząd nie wyda upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego i nie dopuści do polowania zbiorowego.

XII

Członkowie koła i goście korzystający ze schronisk obowiązkowo wpisują swój pobyt w rejestrach i pozostawiają je w stanie uporządkowanym. Zaleca się ostrożne i oszczędne korzystanie z urządzeń elektrycznych ze względu na bezpieczeństwo i koszty.

XIII

Opłata za pobyt gości w „Domku Myśliwskim” wynosi 20 zł za dobę

XIV

Wpłaty na rzecz zagospodarowania łowiska należy uiścić do 31 lipca 2016 roku.

W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie Zarząd unieważni zezwolenie na odstrzał indywidualny i nie dopuści do polowania zbiorowego.

XV

Odstrzały będą wydawane raz w miesiącu w „Domku Myśliwskim”, termin będzie ogłaszany w EPI..

Darz Bór

Zarząd KŁ „Knieja Olsztyn”

w oryginale podpis łowczego i sekretarza