GOSPODARKA ŁOWIECKA

 
 

 

PLAN DZIAŁALNOŚCI KOŁA ŁOWIECKIEGO „KNIEJA OLSZTYN”
NA ROK GOSPODARCZY 2013/2014

 

Zarząd koła stosownie do postanowień statutu PZŁ § 64 ust. 3 i 4 opracował i uchwalił w dniu 10.05.2013 r. plan działalności koła na rok gospodarczy 2013/2014. Realizację tego planu umożliwi wykonanie zadań, określonych w zatwierdzonych rocznych planach łowieckich dla obwodów łowieckich dzierżawionych przez koło. Plan uwzględnia również uchwały Walnego Zgromadzenia członków koła podjęte w dniu 27.04.2013 r.

I

               Utrzymuje się dwa zespoły do zagospodarowania obwodów łowieckich z niżej przedstawionymi składami osobowymi oraz ustala się zakresy obowiązków pozostałych członków koła.

 

L.p.

Obwód

Gospodarz Obwodu

Skład zespołu

1

141

Grzegorz Żywalewski

Tel. 602 628 928

Grądzki M, Grądzki S, Kępiński D, Kuprian B, Linowski G, Mazuro G, Orzechowski M, Ratajczak A, Reguła W, Reichel P, Sikorski H, Słowikowski T, Solanowska-Ratajczak E, Solanowska M, Spirydowicz J, Śmiech K, Trusiak J, Woliński R, Wysocki St, Wysocki Sz.

2

109

Dariusz Górski

Tel. 602 643 943

Cebula M, Ciepluch J, Ciepluch T, Czerniewski M, Domaszczyński Z, Gwiazda A, Huczak R, Korzeniewski W, Kuształa G, Parol J, Piotrowicz M, Piotrowski P, Pobłocki R, Skalski A, Słowiński J, Szczodruch Cz, Zysk Z.

 

Zarząd Koła – wykonywanie obowiązków wg kompetencji, zgodnych ze Statutem PZŁ § 65.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – realizacja § 70 Statutu PZŁ.

Gospodarz Domku Myśliwskiego – (H. Hołowaczyk) – nadzór nad przestrzeganiem „Regulaminu Porządkowego Korzystania z Domku Wichrowskiego”, dbanie o prządek i ład w domku oraz jego obrębie, wykaszanie trawy.

Gospodarze Obwodu – (Górski D., Żywalewski G.) – organizacja prac gospodarczych dla swoich zespołów roboczych, dowóz w miarę możliwości materiałów i sprzętu do budowania urządzeń łowieckich.

Strażnicy Łowieccy – (Górecki S., Wagner M.) – wykonywanie swoich obowiązków wg zakresu czynności Strażnika Łowieckiego zgodnie z art. 40, pkt. 1 ustawy Prawo Łowieckie.

Odpowiedzialny za poletka łowieckie – (K. Wojsiat) – kontrola i uprawa poletek rolnych i łowieckich. Pomoc przy zakupie i magazynowaniu pasz na okres zimowy.

Zespół Szacujący Szkody Łowieckie – (T. Walczak, W. Wierzbicki, W. Iwaszko, W. Kościński) – szacowanie szkód, uzgodnienia z rolnikami sposobu ograniczenia szkód.

Odpowiedzialny za polowania dewizowe – (K. Brzeziński) – przygotowanie łowiska tj. wykonanie nęcisk, przygotowanie wybranych ambon, ścieżek dojścia itp. Organizacja polowań zbiorowych komercyjnych, przygotowanie miotów, naganiaczy i cateringu.

Pełszyk T. – ewidencja ambon i urządzeń łowieckich, kontrola stanu technicznego, drobne naprawy

Kronikarz – (W. Bezuch) – wykonanie kroniki koła w formie pisemnej, odtworzenie historii koła od 1963 r., bieżąca aktualizacja strony internetowej.

Prowadzenie działalności oświatowej, informacyjnej, spotkania w szkołach, podwyższanie świadomości dzieci i młodzieży na temat zwyczajów łowieckich itp. – T. Tokarczyk

Wszelkie prace w łowisku muszą być wcześniej uzgodnione z Zarządem Koła.

Prace w obwodach należy rozliczyć do dnia 31 lipca 2013 r.

II

              Zwolnieni z obowiązku wnoszenia opłat (lub odpracowania) są tylko seniorzy koła – powyżej 70 roku życia ukończone w 2012 r. i wcześniej.

 III

            Przyznawanie upoważnień do wykonywania polowań indywidualnych (odstrzałów) utrzymuje się na dotychczasowych warunkach. Upoważnienia dla gości będą odpłatne w wysokości 10 zł za dzień i nie dłużej jak na 2 tygodnie. Za zgodą zarządu odstępstwo od powyższego może dotyczyć osób przydatnych dla koła.

IV

            Uprawa poletek łowieckich i gromadzenie paszy będzie wykonywane staraniem Zarządu.

 V

            W roku gospodarczym 2013/2014 obowiązywać będzie dotychczasowy system, częściowego rekompensowania kosztów pozyskania zwierzyny grubej i lisów:

  1. Za tusze zwierzyny grubej nie trofealnej dostarczane do wskazanego przez zarząd punktu skupu i zakwalifikowane w I klasie przysługuje 20% wartości zdanej tuszy.
  2. Za tusze samców zwierzyny płowej zakwalifikowane w I klasie rekompensata wynosi 10% wartości zdanej tuszy.
  3. Za tusze zdane i zakwalifikowane do II klasy i poza normą z powodu źle ulokowanej kuli, rekompensatę obniża się o 50% tzn. do 10% lub 5% wartości zdanej tuszy.
  4. Za tusze zwierzyny pozyskanej na polowaniach zbiorowych myśliwi nie otrzymują rekompensaty.

Jednocześnie zaleca się maksymalne oszczędzanie loch i dorodnych sztuk.

Przy zdawaniu tusz, wypełnianiu ­odstrzałów i dokonywaniu wpisów w książkach ewidencji pobytu w łowisku obowiązuje wpisywanie płci cieląt, koźląt i dzików.

Utrzymuje się wypłatę rekompensaty za strzelonego lisa w wysokości 20 zł. Strzelenie lisa winno być udokumentowane wpisem w książce pobytu w łowisku, w „odstrzale”(i poinformowaniu łowczego lub podłowczego.

 VI

            Zgodnie z zasadami etyki myśliwskiej i gospodarności, obowiązuje skuteczne dochodzenie postrzałków zwierzyny grubej. Postrzelenie rokujące dojście zranionej sztuki należy zgłaszać łowczemu, lub podłowczemu, lub strażnikom łowieckim w celu otrzymania stosownej pomocy.

 VII

            Polowanie indywidualne jest wykonywane w celu pozyskania zwierzyny, której gatunek, liczbę sztuk oraz opis określa  upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego zwane potocznie odstrzałem. Odstrzał indywidualny innej sztuki lub liczby sztuk niż myśliwy posiada w zezwoleniu jest poważnym wykroczeniem, a w przypadkach rażących przestępstwem łowieckim.

 VIII

           Zezwolenie na dstrzał zwierzyny trofealnej w postaci dzika odyńca i jelenia byka w III kl. wieku, będzie wydawany kolegom myśliwym, którzy szczególnie wykazują się w pracach na rzecz koła.

 IX

           Zobowiązuje się myśliwych do zgłaszania każdej sztuki strzelonej zwierzyny grubej telefonicznie lub sms-em do łowczego (tel. 605 325 343) w ciągu 12 godzin od wykonania odstrzału w celach ewidencyjnych.

 X

            W sezonie łowieckim 2013/2014 obowiązują 2 książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym;

a. dla obwodu 141 książka  ewidencyjna będzie wyłożona  przy „Domku Wichrowskim”,

b. dla obwodu 109 książka ewidencyjna będzie przy leśniczówce Kaźmierowo.

XI

            Każdy myśliwy raz w sezonie łowieckim może pobrać tuszę jednego dzika za odpłatnością 1,50  zł/kg ważony na punkcie skupu oraz co czwartą strzeloną przez siebie sztukę jelenia w cenie 3, 00 zł. Opłata za pobraną tuszę winna być uregulowana gotówką w punkcie skupu w momencie pobierania, a pobierający myśliwy otrzymuje pokwitowanie kasa przyjmie (KP) i jeden egzemplarz protokółu pobrania.

 XII

            Warunki odpłatności za komercyjne polowania indywidualne i zbiorowe reguluje cennik, którego tekst zostanie udostępniony na stronie internetowej koła. www.kniejaolsztyn.pl

 XIII

            Przypomina się o obowiązku corocznego przestrzeliwania broni. Do dnia 31.07.2013 r. należy dostarczyć takie zaświadczenie łowczemu. W przypadku nie dostarczenia takiego zaświadczenia Zarząd ma prawo nie wydać upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego i niedopuszczenia do polowania zbiorowego.

 XIV

Członkowie koła i goście korzystający ze schronisk obowiązkowo wpisują swój pobyt w rejestrach i pozostawiają je w stanie uporządkowanym. Zaleca się ostrożne i oszczędne korzystanie z urządzeń elektrycznych ze względu na bezpieczeństwo i koszty.

                                      XV

            Zarząd Koła Łowieckiego „Knieja Olsztyn” podjął uchwałę, że w sezonie łowieckim 2013/2014 nie będzie przyjmował nowych członków.

Darz Bór

Zarząd KŁ „Knieja Olsztyn”

 

 

Nr konta 63 2030 0045 1110 0000 0232 4740  Bank BGŻ w Dobrym Mieście.