NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Walne Zgromadzenie Członków Koła, które zaplanowane było na dzień 9. maja br. miało nie tylko podsumować ubiegły sezon i zaplanować kolejny rok gospodarczy (2020-2021), ale wyłonić także nowy Zarząd Koła. Na skutek wprowadzenia na terenie całego kraju stanu pandemii sprawozdawczo-wyborcze WZC zostało odwołane i odbędzie się nie wcześniej niż 30 dni po jego odwołaniu.

Ponieważ w ostatnim czasie pojawiły się wymagające natychmiastowego omówienia sprawy, które miały związek tak z pandemią COVID-19, jak przyszłością Koła, a szerzej z kondycją polskiego łowiectwa, Zarząd KŁ „Knieja Olsztyn” w przewidzianym trybie – na dzień 22 Sierpnia 2020 roku – zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Knieja Olsztyn.

Ze względów epidemiologicznych NWZC odbyło się na wolnym powietrzu w „Wiacie koło dzika” przy siedzibie Nadleśnictwa Wichrowo. Także rozpoczęcie Walnego nie było standardowe – dezynfekcja, środki ostrożności, maseczki, przyłbice i dystans. Tuż po godzinie 11 otwarcie obrad poprzedził pokot pióra pozyskanego na porannym polowaniu na kaczki.

Po oddaniu szacunku pozyskanemu pióru oraz nagrodzeniu najlepszego myśliwego i pudlarza zgromadzeni myśliwi przystąpili do obrad. W NWZC udział wzięło 33 członków Koła, co dało kworum i spowodowało, że przyjęte uchwały uzyskały moc prawną.

Wszystkich przybyłych powitał Prezes Adam Jabłoński, który otworzył NWZC oraz przedstawił proponowany porządek obrad. Jedyny ich punkt zakładał dyskusję oraz przyjęcie uchwał związanych ze sposobem zagospodarowania zgromadzonych przez Koło środków finansowych oraz wcześniej pojawiających się głosów potrzeby ich zagospodarowania w zgodzie z celami statutowymi koła łowieckiego.

Przewodniczącym WZC został wybrany Radosław Bystrzycki, a Sekretarzem Jarosław Trusiak (Przewodniczącym Komisji Uchwał został Tadeusz Walczak).

W toku dyskusji członkowie Koła reprezentowali różne poglądy związane z przyszłością Koła oraz jego bezpieczeństwem finansowym. Głosy wzywające do oszczędnej gospodarki finansami w związku z niepewnością dotyczącą dzierżaw obwodów, czy obciążeń finansowych, które mogą na Koło spaść w kolejnych latach ścierały się z głosami zachęcającymi do podejmowania śmiałych decyzji związanych z inwestycjami, wśród których najczęściej wymieniano zakup gruntów na potrzeby koła lub rozpoczęcie budowy własnego domku myśliwskiego.

Ostatecznie postanowiono, że przed dalsza dyskusją NWZC podejmie decyzję kluczową, czy członkowie Koła chcą podjęcia działań inwestycyjnych, czy wolą takich działań uniknąć. W wyniku przeprowadzonego głosowania zapadła decyzja, że Koło podejmie wysiłki inwestycyjne. Następnie w toku dalszych dyskusji oraz głosowań uznano, że przedmiotem inwestycji ma być domek myśliwski – siedziba Koła.

Ponieważ inwestycja jest wielopłaszczyznowa, skomplikowana i kosztowna NWZC postanowiło, że obrady zakończy na uchwale wyznaczającej kierunek inwestycji. Do czasu kolejnego WZC każdy z członków Koła może wyjść z propozycją związaną z miejscem, czy charakterem siedziby Koła oraz sposobem finansowania inwestycji. NWZC zdecydowało też, ze zanim zostaną podjęte decyzję o kwocie przeznaczoną na inwestycję w domek myśliwski powinna odbyć się debata w oparciu o informacje przekazaną przez Skarbnika, która przedstawi realną kondycję finansową Koła oraz założenia rentowności Koła w kolejnych latach.

Mamy nadzieję, że tak ważna decyzja jak budowa domku myśliwskiego zmobilizuje wszystkich członków Koła do aktywnej dyskusji, mądrych decyzji i odpowiedzialności na nasze wspólne dobro.