Czy choć jedno z myśliwskich utrapień zostanie rozwiązane?

Myśliwi mają ostatnio wiele strapień i to takich, które nie zawsze są od nich zależne. Ba! Gdyby to od nich zależało rozwiązania to jestem przekonany, że decyzje zapadłyby szybko…

Tak jednak nie jest. Wciąż niepokoi sprawa środków finansowych zgromadzonych przez Koła, które jedną decyzją administracyjną mogą (lub nie mogą/nie powinny) zostać zagrabione przez administracje pod pretekstem walki z epidemią. Wciąż nie wiadomo w jaki sposób przebiegać będą zmiany w PZŁ i jak układać się będą stosunki myśliwych z rządzącymi.

Jeszcze jednym problemem spędzającym sen z powiek myśliwych była niepewność dotycząca dzierżaw obwodów i prowadzenia gospodarki na nich. Sprawa dzierżaw i obwodów od dłuższego czasu „wisi w powietrzu” i wpływa mocno nie tylko na gospodarkę, ale także na strategiczne decyzje Kół w odniesieniu do wiązania się z dotychczasowymi terenami, z którymi związane były często od dziesięcioleci.

Tak było i w przypadku naszego Koła. W czasie ostatniego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia niejeden raz podnoszono sprawę dzierżawy, której przedłużenie powinna warunkować dalsze decyzje dotyczące długofalowych celów, jak choćby decyzji o nowej siedzibie.

Mimo, że nasze codzienne problemy wciąż wiszą nad nami, a do ASF-u, który pozbawił łowisko dzika doszedł COVID-19, który wprowadził niepewność w nasze życie i le na chwilę obecną odebrał przyjemność polowania zbiorowego, są pojedyncze promyki słońca na myśliwskim niebie.

Otóż w ostatnich dniach upubliczniony i skierowany do konsultacji z PZŁ (zarówno na poziomie Okręgów, jak Kół) został projekt rozporządzenia dotyczący składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę oraz kryteriów oceny tych wniosków.

Nowy projekt dzieli uczestników procesu dzierżawy na:

dotychczasowych dzierżawców,

– nowych dzierżawców (dysponujących innym obwodem),

– dzierżawców nowo powstałych (nie posiadających obwodów).

Podział ten jest kluczowy dla dalszych rozwiązań, gdyż decyduje o kryteriach, a co za tym idzie warunkach uzyskania dzierżawy.

Oznacza to, że jeżeli Koło dzierżawiące obwód do tej pory ubiega się o nową dzierżawę tego obwodu, jego wniosek będzie oceniany jako pierwszy. Co więcej jeżeli uzyska ocenę na poziomie 65% punków przedłużenie dzierżawy nastąpi z automatu, a pozostałe wnioski nie będą rozpatrywane. Nie jest to znane w wcześniejszych wersji „pierwszeństwo dzierżawy”, ale Koła które dobrze gospodarowały na swoich obwodach mogą spać spokojnie.

Wiadomo, że trzeba uzyskać 65% maksymalnej oceny punktowej dotyczącej oceny gospodarowania obwodem. Jak tego dokonać?

Podstawowym i kluczowym kryterium jest średnie wykonanie rocznego planu łowieckiego. Ocenie podlegają trzy ostatnie sezony łowieckie. Koło może uzyskać do 10 punktów za prawidłowe pozyskanie zwierzyny grubej z wyłączeniem dzików, maksymalnie 12 pkt za pozyskanie dzików (maksimum przyznawane jest w przypadku przekroczenia założonego w planie pozyskania). Całość uzupełniają 2 punkty za pozyskanie drapieżników i ma on stanowić wyraz zaangażowania myśliwych w procesy odbudowania pogłowia zwierzyny drobnej.

Kolejnym ważnym kryterium w projekcie rozporządzenia są szkody łowieckie. Ocenie podlega stosunek przegranych postępowań sądowych w sprawach dotyczących odszkodowań w odniesieniu do wszystkich zgłoszonych szkód. Jeżeli za trzy ostatnie lata przekroczy on 5% dzierżawca nie uzyska żadnych punktów (maksymalna wartość to 7 punktów). W tym obszarze ocenie podlegać też będzie liczba członków Koła w przeliczeniu na obszar dzierżawionego obwodu. Poddawany ocenie dzierżawca może uzyskać nawet 5 punktów, jeżeli na 1 członka Koła przypada nie więcej niż 300 ha obwodu. (Widać tu wyraźną zachętę do przyjmowania myśliwych w poczet członków Kół).

Po jednym punkcie dzierżawca uzyska za posiadanie poletek łowieckich i strażnika łowieckiego (zatrudnionego lub powołanego). Jeszcze jednym elementem oceny jest opinia o dzierżawcy wydana przez: reprezentanta samorządu (wójta, burmistrza gmin i miast gdzie obwód się znajduje), dyrektora RDLP, lub starostę/ów właściwych dla obwodów, izbę rolniczą lub nadleśniczego/ych. Opinia pozytywna dodaje 1 punkt do oceny, brak opinii – 0 punktów, a opinia negatywna odejmuje punkt od końcowej oceny.

Łącznie w procesie oceny można uzyskać maksymalnie 42 punkty. Oznacza to, że osiągniecie punktacji na poziomie 28 punktów pozwoli na dzierżawę dotychczasowych obwodów na kolejny okres.

W przypadku naszego Koła pokazuje to potencjalną drogę do przedłużenia dzierżaw na kolejne lata. Ale z kronikarskiego obowiązku warto wspomnieć, jakie kryteria spełniać będą musieli inni uprawnieni.

Nowy dzierżawca, czyli Koło, które dysponowało innym obwodem, a ubiega się o dzierżawę innego przechodzi ocenę analogicznie do wymienionych wyżej kryteriów (dla poprzednio dzierżawionych obwodów) z tą tylko różnicą, że nie dodaje się do nich opinii samorządów i służb leśnych i rolnych.

Dzierżawcy nowo powstali, czyli Koła, które nie posiadają jeszcze żadnych obwodów będą natomiast oceniane na podstawie liczby myśliwych zamieszkałych w powiecie, na którego terenie leży obwód oraz odsetka tych, którzy nie są członkami lub rezydentami innych kół.

Przestawiona do konsultacji propozycja oznacza zatem, że zmiana dzierżawcy obwodu możliwa jest tylko w przypadku, gdy dotychczasowy dzierżawca nie osiągnął wymaganego minimum punktowego. Nie oznacza to jednak straty szans na dzierżawę danego obwodu dotychczasowy dzierżawca może brać udział w kolejnych etapach oceny – tym razem jednak na podstawie zasad przewidzianych dla nowego lub nowo powstałego dzierżawcy. Przyjmuje, że wybiera się zasady najprostsze. Zatem jeżeli o obwód ubiegają się wszystkie trzy kategorie dzierżawców to stosuje się zasady dla nowych Kół. Jednak dotychczasowi dzierżawcy – tego, czy innego obwodu – uzyskują dodatkowe punkty (1-5). Oznacza to, że preferowany jest zawsze dotychczasowy dzierżawca lub Koło mające doświadczenie dzierżawne. W przypadku wyczerpania wszystkich sposobów oceny i równych jej wartościach ostateczną formą wyboru jest wcześniejsze wpisanie do Rejestru Kół.

Wnioski o dzierżawę mają być składane w zarządzie okręgowym właściwym dla przynależności danego obwodu. Rozwiązania zawarte w rozporządzeniu w konfrontacji z ustawą zwaną lex Ardanowski wskazują, ze stanie się to do 31 grudnia tego orku.

Ocenia wniosków zostanie przeprowadzona przez komisję, w której znajdą się co najmniej: łowczy okręgowy, wyznaczony przez niego członek PZŁ, a także prezes okręgowego sądu łowieckiego lub upoważniony przez niego sędzia OSŁ. W pracach tego gremium na prawach członków uczestniczą i nowe rozporządzenie utrzymuje to rozwiązanie reprezentanci: wydzierżawiające (dyrektora RDLP lub starostę), właściwego nadleśniczego, izbę rolniczą oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Podsumowując:

Wydaje się, że rozporządzenie które jest dyskutowane wydaje się zabezpieczać nasze interesy w zakresie obwodów, z którymi Knieja Olsztyn jest związana od momentu powstania. Trzeba jednak mieć rękę na pulsie, gdyż 7 dni przeznaczone na konsultacje, a następnie dwa tygodnie vacatio legis i termin wnioskowania o dzierżawy wyznaczony na koniec roku może wprowadzić nie tylko nerwowość, ale także jakieś nieprzewidziane „wrzutkowe” rozwiązania.

Projekt rozporządzenia poniżej

Paweł Błażewicz

 

Projekt z dnia 9 października 2020 r.

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA[1])

z dnia…………….…….2020 r.

w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców

Na podstawie art. 29b ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1683) zarządza się, co następuje:

 • 1. Ilekroć w rozporządzeniu mowa jest o:

1)     dotychczasowym dzierżawcy – rozumie się przez to koło łowieckie, które przed dniem złożenia wniosku o dzierżawę obwodu łowieckiego jako ostatnie, dzierżawiło przez okres co najmniej jednego łowieckiego roku gospodarczego obwód, którego wniosek dotyczy, w tym obwód powstały w następstwie nowego podziału województw na obwody łowieckie, którego większa część powierzchni obejmuje obszar wchodzący w skład obwodu przed podziałem;

2)     nowym dzierżawcy – rozumie się przez to koło łowieckie, które przed dniem złożenia wniosku o dzierżawę obwodu łowieckiego dzierżawiło przez okres co najmniej jednego łowieckiego roku gospodarczego inny obwód łowiecki;

3)     nowo powstałym dzierżawcy – rozumie się przez to koło łowieckie, które przed dniem złożenia wniosku o dzierżawę obwodu łowieckiego nie dzierżawiło żadnego obwodu łowieckiego;

4)     właściwym wójcie (burmistrzu prezydencie miasta) – rozumie się przez to wójta (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie właściwości którego znajduje się największa część obwodu łowieckiego;

5)     właściwej izbie rolniczej – rozumie się przez to izbę rolniczą, w obszarze działalności której znajduje się największa część obwodu łowieckiego;

6)     właściwym nadleśniczym – rozumie się przez to nadleśniczego nadleśnictwa, na obszarze którego znajduje się największa część obwodu łowieckiego.

 • 2. 1. Wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego składa się w zarządzie okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego, na terenie którego znajduje się obwód łowiecki lub największa część obwodu łowieckiego.
 1. Wniosek o dzierżawę wydzierżawionego obwodu łowieckiego składa się w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym wygasa umowa dzierżawy.
 2. Wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego innego niż określony w ust. 2 składa się w terminie 30 dni od jego utworzenia lub przeznaczenia do wydzierżawiania.
 3. Jeżeli zarząd okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego, do którego złożono wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego uzna się za niewłaściwy do jego rozpatrzenia, przekazuje wniosek, w terminie 7 dni od jego otrzymania, do właściwego zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego celem jego rozpatrzenia, informując o tym fakcie wnioskodawcę.
 4. Spory kompetencyjne w zakresie właściwości zarządów okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego, do rozpatrzenia wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich, rozstrzyga Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego w terminie 14 dni.
 • 3. 1. Zarząd okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego dokonuje analizy formalnej złożonego wniosku o dzierżawę obwodu łowieckiego pod względem jego kompletności.
 1. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku o dzierżawę obwodu łowieckiego zarząd okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
 2. Wezwanie o uzupełnienie braków formalnych wysyła się listem poleconym za zwrotnym poleceniem odbioru.
 3. W przypadku nieuzupełnienia przez wnioskodawcę braków formalnych we wniosku o dzierżawę obwodu łowieckiego w terminie określonym w ust. 2 wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Oceny wnioskodawcy dokonuje co najmniej trzyosobowa komisja powoływana przez zarząd okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego, w skład której wchodzi łowczy okręgowy, prezes okręgowego sądu łowieckiego lub upoważniony przez niego sędzia okręgowego sądu łowieckiego oraz członek Polskiego Związku Łowieckiego wyznaczony przez łowczego okręgowego.
 5. W pracach komisji, na prawach jej członka, może uczestniczyć po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez wydzierżawiającego, właściwego nadleśniczego, właściwą izbę rolniczą oraz właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
 6. Komisja weryfikuje prawdziwość danych zawartych we wniosku o dzierżawę obwodu łowieckiego oraz ocenia wnioskodawcę lub wnioskodawców według kryteriów i trybu określonych w § 4-14.
 7. Komisja może zwrócić się do wnioskodawcy o złożenie wyjaśnień lub korektę złożonego wniosku o dzierżawę obwodu łowieckiego.
 8. Po dokonaniu oceny wnioskodawcy lub wnioskodawców komisja wydaje opinię, wskazując dzierżawcę obwodu łowieckiego na kolejny okres wydzierżawienia.
 9. Do wniosku zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego o dzierżawę obwodu łowieckiego przekazywanego wydzierżawiającemu załącza się:

1)     wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego złożony przez koło łowieckie wskazane przez komisję;

2)     opinię komisji.

 • 4. Oceny dotychczasowego dzierżawcy dokonuje się według następujących kryteriów i przypisanych im wartości punktowych:

1)     wykonanie rocznego planu łowieckiego w zakresie odstrzału zwierzyny grubej, z wyłączeniem dzików, w obwodzie, którego dotyczy wniosek o dzierżawę (średnia wyrażona w procentach z ostatnich 3 łowieckich lat gospodarczych albo ze wszystkich ostatnich łowieckich lat gospodarczych, jeżeli dotychczasowy dzierżawca dzierżawi obwód przez okres krótszy niż 3 łowieckie lata gospodarcze), w przedziale:

 1. a) 90% – 110% – 10 pkt,
 2. b) 85% – 89% – 7 pkt,
 3. c) 80% – 84% – 5 pkt,
 4. d) 1% – 79% oraz powyżej 110% – 0 pkt;

2)     wykonanie rocznego planu łowieckiego w zakresie odstrzału dzików w obwodzie, którego dotyczy wniosek o dzierżawę (średnia wyrażona w procentach z ostatnich 3 łowieckich lat gospodarczych albo ze wszystkich ostatnich łowieckich lat gospodarczych, jeżeli dotychczasowy dzierżawca dzierżawi obwód przez okres krótszy niż 3 łowieckie lata gospodarcze), w przedziale:

 1. a) powyżej 100 % – 12 pkt,
 2. b) 90% – 100% – 10 pkt,
 3. c) 80% – 89% – 7 pkt,
 4. d) 1% – 79% – 0 pkt;

3)     wykonanie rocznego planu łowieckiego w zakresie odstrzału drapieżników w obwodzie, którego dotyczy wniosek o dzierżawę (średnia wyrażona w procentach z ostatnich 3 łowieckich lat gospodarczych albo ze wszystkich ostatnich łowieckich lat gospodarczych, jeżeli dotychczasowy dzierżawca dzierżawi obwód przez okres krótszy niż 3 łowieckie lata gospodarcze), w przedziale:

 1. a) 85% – 115% – 2 pkt,
 2. b) 80% -84% – 1 pkt,
 3. c) 0% – 79% oraz powyżej 115% – 0 pkt;

4)     stosunek liczby przegranych postępowań sądowych w sprawach dotyczących wysokości wypłaconego odszkodowania za szkody w płodach i uprawach rolnych spowodowane przez zwierzynę łowną w stosunku do liczby wszystkich zgłoszonych szkód łowieckich na terenie obwodu łowieckiego, którego dotyczy wniosek o dzierżawę (średnia wyrażona w procentach z ostatnich 3 łowieckich lat gospodarczych albo ze wszystkich ostatnich łowieckich lat gospodarczych, jeżeli dotychczasowy dzierżawca dzierżawi obwód przez okres krótszy niż 3 łowieckie lata gospodarcze), w przedziale:

 1. a) 0% – 3% – 7 pkt,
 2. b) 3% – 5% – 3 pkt,
 3. c) 5% – 100% – 0 pkt;

5)     liczba członków koła łowieckiego przypadająca na powierzchnię obwodu łowieckiego, którego dotyczy wniosek o dzierżawę:

 1. a) 1 myśliwy na 1 ha – 300 ha – 5 pkt,
 2. b) 1 myśliwy na 301 ha – 400 ha – 3 pkt,
 3. c) 1 myśliwy na więcej niż 400 ha – 1 pkt;

6)     posiadanie na terenie obwodu łowieckiego, którego dotyczy wniosek o dzierżawę, poletek łowieckich:

 1. a) tak – 1 pkt,
 2. b) nie – 0 pkt;

7)     opinia właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na temat dotychczasowego dzierżawcy:

 1. a) opinia pozytywna – 1 pkt,
 2. b) brak opinii – 0 pkt,
 3. c) opinia negatywna – -1 pkt;

8)     opinia dotychczasowego wydzierżawiającego na temat dotychczasowego dzierżawcy:

 1. a) opinia pozytywna – 1 pkt,
 2. b) brak opinii – 0 pkt,
 3. c) opinia negatywna – -1 pkt;

9)     opinia właściwej izby rolniczej na temat dotychczasowego dzierżawcy:

 1. a) opinia pozytywna – 1 pkt,
 2. b) brak opinii – 0 pkt,
 3. c) opinia negatywna – -1 pkt;

10)   opinia właściwego nadleśniczego na temat dotychczasowego dzierżawcy:

 1. a) opinia pozytywna – 1 pkt,
 2. b) brak opinii – 0 pkt,
 3. c) opinia negatywna – -1 pkt;

11)   zatrudnienie lub powołanie strażnika łowieckiego w obwodzie, którego dotyczy wniosek, o dzierżawę:

 1. a) tak – 1 pkt,
 2. b) nie – 0 pkt.
 • 5. Oceny nowego dzierżawcy dokonuje się według następujących kryteriów
  i przypisanych im wartości punktowych:

1)     wykonanie rocznego planu łowieckiego w zakresie odstrzału zwierzyny grubej,
z wyłączeniem dzików, we wszystkich obwodach łowieckich dzierżawionych przez nowego dzierżawcę (średnia ze wszystkich obwodów łowieckich wyrażona w procentach z ostatnich 3 łowieckich lat gospodarczych albo ze wszystkich ostatnich łowieckich lat gospodarczych, jeżeli nowy dzierżawca dzierżawi obwód przez okres krótszy niż 3 łowieckie lata gospodarcze), w przedziale:

 1. a) 90% – 110% – 10 pkt,
 2. b) 85% – 89% – 7 pkt,
 3. c) 80% – 84% – 5 pkt,
 4. d) 0% – 79% oraz powyżej 110% – 0 pkt;

2)     wykonanie rocznego planu łowieckiego w zakresie odstrzału dzików we wszystkich obwodach łowieckich dzierżawionych przez nowego dzierżawcę (średnia ze wszystkich obwodów łowieckich wyrażona w procentach z ostatnich 3 łowieckich lat gospodarczych albo ze wszystkich ostatnich łowieckich lat gospodarczych, jeżeli nowy dzierżawca dzierżawi obwód przez okres krótszy niż 3 łowieckie lata gospodarcze), w przedziale:

 1. a) powyżej 100% – 12 pkt,
 2. b) 90% – 100% – 10 pkt,
 3. c) 80% – 89% – 7 pkt,
 4. d) 0% – 79% – 0 pkt;

3)     wykonanie rocznego planu łowieckiego w zakresie odstrzału drapieżników we wszystkich obwodach łowieckich dzierżawionych przez nowego dzierżawcę (średnia ze wszystkich obwodów łowieckich wyrażona w procentach z ostatnich 3 łowieckich lat gospodarczych albo ze wszystkich ostatnich łowieckich lat gospodarczych, jeżeli nowy dzierżawca dzierżawi obwód przez okres krótszy niż 3 łowieckie lata gospodarcze), w przedziale:

 1. a) 85% – 115 % – 2 pkt,
 2. b) 80% – 84% – 1 pkt,
 3. c) 0% – 79% oraz powyżej 115% – 0 pkt;

4)     stosunek liczby przegranych postępowań sądowych w sprawach dotyczących wysokości wypłaconego odszkodowania za szkody w płodach i uprawach rolnych spowodowane przez zwierzynę łowną w stosunku do liczby wszystkich zgłoszonych szkód łowieckich na terenie obwodów łowieckich dzierżawionych przez nowego dzierżawcę (średnia ze wszystkich obwodów łowieckich wyrażona w procentach z ostatnich 3 łowieckich lat gospodarczych albo ze wszystkich ostatnich łowieckich lat gospodarczych, jeżeli nowy dzierżawca dzierżawi obwód przez okres krótszy niż 3 łowieckie lata gospodarcze), w przedziale:

 1. a) 0% – 3% – 7 pkt,
 2. b) 3% – 5% – 3 pkt,
 3. c) 5% – 100% – 0 pkt;

5)     liczba członków koła łowieckiego przypadająca na łączną powierzchnię obwodów łowieckich dzierżawionych przez nowego dzierżawcę:

 1. a) 1 myśliwy na 1 ha – 300 ha – 3 pkt,
 2. b) 1 myśliwy na 301 ha – 400 ha – 2 pkt,
 3. c) 1 myśliwy na więcej niż 400 ha – 1 pkt;

6)     posiadanie poletek łowieckich we wszystkich obwodach łowieckich dzierżawionych przez nowego dzierżawcę:

 1. a) tak – 1 pkt,
 2. b) nie – 0 pkt;

7)     zatrudnienie lub powołanie strażnika łowieckiego we wszystkich obwodach łowieckich dzierżawionych przez nowego dzierżawcę:

 1. a) tak – 1 pkt,
 2. b) nie – 0 pkt.
 • 6. Oceny nowo powstałego dzierżawcy dokonuje się według następujących kryteriów i przypisanych im wartości punktowych:

1)     stosunek liczby członków wnioskującego koła łowieckiego zamieszkałych w powiatach, na terenie których leży obwód, którego dotyczy wniosek o dzierżawę, do ogólnej liczby członków koła, w przedziale:

 1. a) 80% – 100% – 5 pkt,
 2. b) 50% – 79% – 3 pkt,
 3. c) 1% – 49% – 0 pkt;

2)     stosunek liczby członków wnioskującego koła łowieckiego nie będących członkami i rezydentami innych kół łowieckich do ogólnej liczby członków koła, w przedziale:

 1. a) 80% – 100% – 5 pkt,
 2. b) 50% – 79% – 3 pkt,
 3. c) 1% – 49% – 0 pkt.
 • 7. 1. Jeżeli o dzierżawę obwodu łowieckiego ubiega się dotychczasowy dzierżawca, wówczas w pierwszej kolejności dokonuje się oceny dotychczasowego dzierżawcy i złożonego przez niego wniosku na podstawie kryteriów określonych w § 4.
 1. Jeżeli dotychczasowy dzierżawca uzyskał co najmniej 65% maksymalnej liczby punktów, obwód łowiecki wydzierżawia się temu dzierżawcy, a pozostałych wniosków się nie rozpatruje.
 2. Jeżeli dotychczasowy dzierżawca nie uzyskał liczby punktów określonej w ust. 2, wówczas dokonuje się ponownej oceny jego wniosku wraz z wnioskami złożonymi przez nowych lub nowo powstałych dzierżawców.
 • 8. 1. Jeżeli o dzierżawę obwodu łowieckiego, oprócz dotychczasowego dzierżawcy, który nie uzyskał liczby punktów określonej w § 7 ust. 2, ubiega się nowy dzierżawca, wówczas dokonuje się oceny dotychczasowego dzierżawcy i nowego dzierżawcy na podstawie kryteriów określonych w § 5.
 1. Obwód wydzierżawia się dzierżawcy, który uzyskał większą liczbę punktów.
 2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż jednego dzierżawcę obwód wydzierżawia się dotychczasowemu dzierżawcy.
 • 9. 1. Jeżeli o dzierżawę obwodu łowieckiego oprócz dotychczasowego dzierżawcy, który nie uzyskał liczby punktów określonej w § 7 ust. 2, ubiega się nowo powstały dzierżawca, wówczas dokonuje się oceny dotychczasowego dzierżawcy i nowo powstałego dzierżawcy na podstawie kryteriów określonych w § 6.
 1. Do sumy punktów uzyskanych przez dotychczasowego dzierżawcę według oceny dokonanej na podstawie ust. 1 dolicza się odpowiednio:
 2. a) 1 pkt – za uzyskanie 50% – 59% maksymalnej liczby punktów uzyskanych na podstawie kryteriów określonych w § 5,
 3. b) 2 pkt – za uzyskanie 60% – 69% maksymalnej liczby punktów uzyskanych na podstawie kryteriów określonych w § 5,
 4. c) 3 pkt – za uzyskanie 70% – 79% maksymalnej liczby punktów uzyskanych na podstawie kryteriów określonych w § 5,
 5. d) 5 pkt – za uzyskanie 80% – 100% maksymalnej liczby punktów uzyskanych na podstawie kryteriów określonych w § 5.
 6. Obwód wydzierżawia się dzierżawcy, który uzyskał większą liczbę punktów.
 7. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż jednego dzierżawcę obwód wydzierżawia się dotychczasowemu dzierżawcy.
 • 10. 1. Jeżeli o dzierżawę obwodu łowieckiego, oprócz dotychczasowego dzierżawcy, który nie uzyskał liczby punktów określonej w § 7 ust. 2, ubiega się nowy dzierżawca i nowo powstały dzierżawca, wówczas dokonuje się oceny dotychczasowego dzierżawcy, nowego dzierżawcy i nowo powstałego dzierżawcy na podstawie kryteriów określonych § 6.
 1. Do sumy punktów uzyskanych przez dotychczasowego i nowego dzierżawcę według oceny dokonanej na podstawie ust. 1 dolicza się odpowiednio:
 2. a) 1 pkt – za uzyskanie 50% – 59% maksymalnej liczby punktów uzyskanych na podstawie kryteriów określonych w § 5,
 3. b) 2 pkt – za uzyskanie 60% – 69% maksymalnej liczby punktów uzyskanych na podstawie kryteriów określonych w § 5,
 4. c) 3 pkt – za uzyskanie 70% – 79% maksymalnej liczby punktów uzyskanych na podstawie kryteriów określonych w § 5,
 5. d) 5 pkt – za uzyskanie 80% – 100% maksymalnej liczby punktów uzyskanych na podstawie kryteriów określonych w § 5.
 6. Obwód wydzierżawia się dzierżawcy, który uzyskał większą liczbę punktów.
 7. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż jednego dzierżawcę obwód wydzierżawia się temu dzierżawcy, który posiada większą liczbę członków koła zamieszkałych w powiatach, na terenie których znajduje się obwód łowiecki, którego dotyczy wniosek.
 8. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż jednego dzierżawcę oraz posiadania przez więcej niż jednego dzierżawcę równej liczby członków koła zamieszkałych w powiatach, na terenie których znajduje się obwód łowiecki, którego dotyczy wniosek o dzierżawę, wówczas obwód wydzierżawia się temu dzierżawcy, który najwcześniej uzyskał wpis do rejestru kół łowieckich.
 • 11. 1. Jeżeli o dzierżawę obwodu łowieckiego ubiegają się wyłącznie nowi dzierżawcy i nowo powstali dzierżawcy, wówczas dokonuje się oceny nowego dzierżawcy i nowo powstałego dzierżawcy na podstawie kryteriów określonych w § 6.
 1. Do sumy punktów uzyskanych przez nowego dzierżawcę według oceny dokonanej na podstawie ust. 1 dolicza się odpowiednio:
 2. a) 1 pkt – za uzyskanie 50% – 59% maksymalnej liczby punktów uzyskanych na podstawie kryteriów określonych w § 5,
 3. b) 2 pkt – za uzyskanie 60% – 69% maksymalnej liczby punktów uzyskanych na podstawie kryteriów określonych w § 5,
 4. c) 3 pkt – za uzyskanie 70% – 79% maksymalnej liczby punktów uzyskanych na podstawie kryteriów określonych w § 5,
 5. c) 5 pkt – za uzyskanie 80% – 100% maksymalnej liczby punktów uzyskanych na podstawie kryteriów określonych w § 5.
 6. Obwód wydzierżawia się dzierżawcy, który uzyskał większą liczbę punktów.
 7. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż jednego dzierżawcę obwód wydzierżawia się temu dzierżawcy, który posiada większą liczbę członków koła zamieszkałych w powiatach, na terenie których znajduje się obwód łowiecki, którego dotyczy wniosek o dzierżawę.
 8. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż jednego dzierżawcę oraz posiadania przez więcej niż jednego dzierżawcę równej liczby członków koła zamieszkałych w powiatach, na terenie których znajduje się obwód łowiecki, którego dotyczy wniosek o dzierżawę, wówczas obwód wydzierżawia się temu dzierżawcy, który najwcześniej uzyskał wpis do rejestru kół łowieckich.
 • 12. 1. Jeżeli o dzierżawę obwodu łowieckiego ubiegają się wyłącznie nowi dzierżawcy, wówczas dokonuje się ich oceny na podstawie kryteriów określonych w § 5.
 1. Jeżeli o dzierżawę obwodu łowieckiego ubiegają się wyłącznie nowo powstali dzierżawcy wówczas dokonuje się ich oceny na podstawie kryteriów określonych w § 6.
 2. Obwód wydzierżawia się dzierżawcy, który uzyskał większą liczbę punktów.
 3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż jednego dzierżawcę obwód wydzierżawia się temu dzierżawcy, który posiada większą liczbę członków koła zamieszkałych w powiatach, na terenie którego znajduje się obwód łowiecki, którego dotyczy wniosek o dzierżawę.
 4. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż jednego dzierżawcę oraz posiadania przez więcej niż jednego dzierżawcę równej liczby członków koła zamieszkałych w powiatach, na terenie których znajduje się obwód łowiecki, którego dotyczy wniosek o dzierżawę, wówczas obwód wydzierżawia się temu dzierżawcy, który najwcześniej uzyskał wpis do rejestru kół łowieckich.
 • 13. Wartości wyrażone w procentach, o których mowa w § 4 pkt 1-4, § 5 pkt 1-4, § 6, §7 ust. 2, § 9 ust. 2, § 10 ust. 2 oraz § 11 ust. 2 zaokrągla się do pełnych procentów w ten sposób, że końcówki wynoszące mniej niż 0,5 procenta pomija się, a końcówki wynoszące 0,5 procenta i więcej podwyższa się do pełnych procentów.
 • 14. Wartości wyrażone w hektarach, o których mowa w § 4 pkt 5 oraz § 5 pkt 5 zaokrągla się do pełnych hektarów w ten sposób, że końcówki wynoszące mniej niż 0,5 hektara pomija się, a końcówki wynoszące 0,5 hektara i więcej podwyższa się do pełnych hektarów.
 • 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA

 

Za zgodność pod względem prawnym,

legislacyjnym i redakcyjnym

Anna Kozińska-Żywar

Dyrektor Departamentu Prawnego

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 (- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

[1])   Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720).