ZAWIADOMIENIE

O ZWOŁANIU

NADZWYCZAJNEGO

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

KOŁA ŁOWIECKIEGO KNIEJA OLSZTYN

 

Na podstawie § 39 Statutu PZŁ Zarząd Koła Łowieckiego Knieja Olsztyn zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na dzień 9. Września 2023 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w Wiacie przy Dziku w Wichrowie, Wichrowo 2, 11-040 Dobre Miasto.

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków rozpoczną się o godzinie 13.

Zarząd KŁ Knieja Olsztyn

 

 

Zgodnie z § 41 ust. 1 Statutu PZŁ Zarząd Koła dołącza Projekt Porządku Obrad.

Porządek ObradProjekt

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i kworum,
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia,
 4. Przedstawienie proponowanego Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia Członów, dyskusja i zatwierdzenie Porządku Obrad,
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej,
 7. Podjęcie uchwały dotyczącej rozszerzenia składu Komisji Rewizyjnej Koła do czterech osób,
 8. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej Koła,
 9. Wolne wnioski, sprawy rożne,
 10. Odczytanie i zatwierdzenie Uchwał i wniosków WZ,
 11. Zakończenie obrad i zamknięcie zgromadzenia.

Niezbędne informacje zgodnie z zapisami Statutu PZŁ zostaną przesłane kolegom w terminie przewidzianym w §39 Statutu.